ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ – TESTS – ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Το Κέντρο μας διεξάγει αξιολογητικά και διαγνωστικά tests με στόχο την καλύτερη δυνατή αποτύπωση των δυνατοτήτων και ικανοτήτων του κάθε παιδιού. Ψυχομετρικά εργαλεία και tests χρησιμοποιούνται όμως και κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής πορείας ενός παιδιού, κατά την κρίση του εκάστοτε θεραπευτή.

Τα αξιολογητικά και ψυχομετρικά εργαλεία, καθώς και τα tests που χορηγεί το Κέντρο μας είναι :
Το WISC – III είναι το test που μετρά τη νοητική ικανότητα των παιδιών από 6 ως 16 ετών, εντοπίζει τις μαθησιακές δυσκολίες, τις δυνατές και αδύνατες πλευρές του παιδιού και βοηθάει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Το Αθηνά test, το οποίο δίνει αναλυτική εικόνα της τωρινής κατάστασης ενός παιδιού σε βασικούς τομείς της ανάπτυξης και εντοπίζει ελλειμματικές περιοχές που ενδέχεται να εμποδίσουν το παιδί να ανταποκριθεί στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.
Το Raven ένα test νοημοσύνης το οποίο μετράει κυρίως την ικανότητα του ατόμου να πραγματοποιεί αναλογικές συγκρίσεις και να οργανώνει τις αντιλήψεις του χώρου σε λειτουργικά σύνολα.
Η Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου που αξιολογεί την κατανόηση αναπτυξιακής πορείας της γλώσσας, την κατανόηση και τον καθορισμό της παθολογίας στην Ελληνική γλώσσα για παιδιά 4 ως 8 ετών.
Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης εργαλείο το οποίο αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.
Οι Εικόνες Δράσης μία δοκιμασία πληροφοριακής και γραμματικής επάρκειας για την αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Το ΜΕΤΑΦΩΝ test ένα σταθμισμένο εργαλείο για την αξιολόγηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης και την ανίχνευση πιθανών δυσκολιών στην ανάγνωση και τη γραφή.
Το Εργαλείο Αξιολόγησης Μαθησιακών Δυσκολιών για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο και ο Έντυπος Οδηγός Εκτίμησης των Δυσκολιών ανά τομέα (μεθοδολογία Μαυροειδή Α.) που περιλαμβάνουν τις δοκιμασίες οπτικής μνήμης, ακουστικής διάκρισης, ακουστικής μνήμης, οπτικοκινητικού συντονισμού, χώρο – χρονικού προσανατολισμού, ανάγνωσης λέξεων – προτάσεων – κειμένου, φωνολογικής γραφής, ορθογραφημένης γραφής, αναγνωστικής κατανόησης κειμένου, προφορικής απόδοσης κειμένου και γραπτής απόδοσης κειμένου αιτιολογημένης κρίσης.
Το Έντυπο Αξιολόγησης Γραπτής Απόδοσης Παιδιών Δημοτικού Σχολείου, το Speed up και το Right from the Start, τα οποία είναι διαγνωστικά tests για τη δυσγραφία.
Το A. J. Ayres Clinical Observations μία κλινική παρατήρηση αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
Το Peabody Motor Proficiency Test το οποίο είναι διαγνωστικό αναπτυξιακό test.
Το Sensory Profile διαγνωστικό test αισθητηριακής ολοκλήρωσης.
Το Developmental Test of Visual Perception (DTPV – 2), το Visual – Motor Integration Test (V.M.I.) και το Visual Perception Test (TVPS) διαγνωστικά tests για την οπτική αντίληψη.
Το Dyspraxia Observations διαγνωστικό test για την παρατήρηση δυσπραξίας.
Το TEACCH ένα πρόγραμμα εναλλακτικής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περιβάλλον, επικοινωνία, ημερήσιο πρόγραμμα και αντικείμενο εργασίας.
Το PECS ένα πρόγραμμα επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων.
Τη μέθοδο ABA μία ευρέως διαδεδομένη πρώιμη εντατική παρέμβαση σε παιδιά με αυτισμό.
Το MACATON ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της επικοινωνίας που βασίζεται στη χρήση νοημάτων και γραφικών συμβόλων.
Το Roberts -2 είναι ένα ψυχομετρικό test προσωπικότητας για παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 έως 18 χρονών. Αποτελείται από 16 κάρτες για τις οποίες το παιδί ή ο έφηβος καλείται να φτιάξει μια ιστορία χωριστά χρησιμοποιώντας τη φαντασία του. Οι ιστορίες αυτές αξιολογούνται ποιοτικά αλλά και ποσοτικά τόσο σε προσαρμοστικές όσο και σε κλινικές κλίμακες.